جزئیات شخصی
پاتولوژیست محمد سروش مهدی فرد
تخصص گفتار درمانی،آسیب شناسی، گفتار و زبان و بلع
تحصیلات
مدرک کارشناس ارشد گفتار درمانی
محل کار هشت بهشت غربی، تقاطع گلزار، ساختمان هشت بهشت
شماره نظام پزشکی گ-2094